Bogføringsregler


Her er et sammendrag af nogle af de vigtigste ændringer og præciseringer i bogføringsloven:

Bogføring skal nu være digital for mange bogføringspligtige virksomheder – Det gælder for alle aktie- og anpartsselskaber, partnerselskaber og erhvervsdrivende fonde uanset størrelse og senere også for privatejede virksomheder. Se tidsplan for indførelse af digital bogføring Klik her 


Bogføringen skal udføres og tilrettelægges med hensyntagen til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang.


Dokumentation for oplysninger i ledelsesberetningen og noter er nu også en del af regnskabsmaterialet.


Afstemninger der er nødvendige for at sikre et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser om moms, skatter, afgifter samt års- og delårsrapporter skal udarbejdes periodisk.


Virksomheder, der har pligt til at aflægge årsrapport, eller virksomheder hvor nettoomsætningen overstiger årligt 300.000 Dkr i to på hinanden følgende regnskabsår, skal udarbejde en beskrivelse af bogføringssystemet, som nu skal indeholde følgende:

 1. virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres,  
 2. virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis, og 
 3. hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne efter nr. 1-2.

Bemærk, at nr. 2 ovenfor sættes delvist ud af kraft for virksomheder, der benytter et registreret digitalt standard bogføringssystem. de skal ikke beskrive opbevaringen af den del af materialet, som skal opbevares i det digitale bogføringssystem. Standard bogføringssystemet indeholder i sig selv krav til opbevaring.

Der gælder stadig hidtidige krav fra den tidligere version af bogføringsloven for alle bogføringspligtige, fx følgende:

 • Krav om registrering snarest efter gennemførelse af transaktionen.
 • Krav om transaktionsspor og kontrolspor, så bilag kan følges til regnskab og fra regnskab til bilag – og foretages der rettelser i bilagsmaterialet, skal rettelserne tydeligt fremgå af regnskabsmaterialet.
 • Registrering skal ske i DKK, EUR eller i anden relevant fremmed valuta.
 • Rettelser i foretagne transaktioner/bilag skal fremgå tydeligt.
 • Regnskabsmaterialet skal opbevares, så det sikres mod ødelæggelse, bortskaffelse eller forvanskning, ligesom regnskabsmaterialet skal sikres mod fejl og misbrug.
 • Regnskabsmateriale skal i 5 år opbevares betryggende -  regnet fra udløbet af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.
 • Ved ophør af bogføringspligten har ledelsen ansvaret for at sikre opbevaringen af regnskabsmaterialet efter lovens regler, herunder blandt andet fem års betryggende opbevaring. 
 • Detailhandlens kassestrimler er undtaget fra lovens opbevaringsperiode på fem år, men omfattes i øvrigt af resten af loven.

 Hjælp til udarbejdelse af Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer kan hentes herunder, som et Word dokument, der ​om nødvendigt kan tilrettes, så den passer til din virksomhed:

​ Erhvervsstyrelsens skabelon til brug for beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure.