POLKA værdiansættelse

Anlægsværdier for Vand- og spildevandsforsyninger

Baggrund for anvendelse af Polka værdiansættelse

Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger samt alle de største private
vandforsyninger er fra og med 2011 omfattet af regler, der betyder, at de skal holde
deres takster under det prisloft, som Forsyningssekretariatet har udmeldt. Det
betyder blandt andet, at hvert selskab skal indberette en række oplysninger til Forsyningssekretariatet.
Der har tidligere været usikkerhed blandt politikere og branchefolk om værdien af
aktiverne i forsyningerne og længden af ledningsnettet, men indsendte oplysninger
i forbindelse med fastsættelsen af prislofterne giver nu for første gang et billede af
forholdene.
Oplysningerne fra de selskaber, som er omfattet af vandsektorloven, viser, at det
vil koste 546 mia. kr. at udskifte den samlede anlægsmasse. Det er knap 6 gange
så meget, som det vurderes at koste at udskifte det danske jernbanenet. Det har
tidligere været nævnt, at spildevandsforsyningerne står foran store investeringer.
Det skyldes blandt andet nedslidte net og investeringer i klimatilpasning.

Polka Værdiansættelse af selskabernes anlægsaktiver sker bl.a. ud fra
oplysninger i et pris- og levetidskatalog (POLKA) og kaldes POLKA-værdien.

Brugerdatas anlægskartotek kan beregne afskrivninger og anlægsværdier efter flere samtidige værdiansættelsesprincipper, herunder også POLKA værdier.